TERMÉSZETI ÉRTÉKEK LÁTNIVALÓK AKTÍVAN A MÁTRÁBAN SZÁLLÁSHELYEK Bor és gasztronómia Webkamera Információk

Adatvédelmi tájékoztató

Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület

Adatvédelmi tájékoztató

 

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület (3200 Gyöngyös, Fő tér 10.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el az adatvédelmi tájékoztató tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

 

Cégnév: Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület

Cég székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

Telefon: +36 37 311 155

Email címe: gyongyos@tourinform.hu

Web: www.gyongyos-matra.hu

Nyilvántartásbavételi szerv: Egri Törvényszék

 

Nyilvántartási szám: 2263

Adószám: 18593341-2-10

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH127553/2017

 

A tárhelyszolgáltató adatai:

 

Neve: Chrome-Soft Kft.

Székhelye: 8226 Alsóörs Rege köz 9.

Telephelye:

Adószáma: 13306612-2-19

Cégjegyzékszáma: 19-09-507691

 

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa, melyről az ügyfelet, tagokat kellő időben tájékoztatja.

Amennyiben az ügyfélnek illetve tagoknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérdését felteheti az gyongyos@tourinform.hu email címen vagy telefonon a +36 37 311 155 telefonszámon.

 

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elkötelezett szolgáltató ügyfelei és tagjai személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei és tagjai információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 1. évi LXIII. törvény – A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény) 1995. évi CXIX. törvény – A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.) 2000. évi C. törvény – A számvitelről (Számv. tv.) 2001. évi CVIII. törvény – Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) 2008. évi XLVIII. törvény – A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 

Definíciók

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy, tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése is.

 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. A nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

 

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály alapján kötött szerződést is –adatok feldolgozását végzi.

 

A harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT állam.

 

Alapelvek a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület adatkezelése során
Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
  Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 1. felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes
 2. pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek
 3. tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen
 4. azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az EGT államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Adatkezelés

Az adatkezelés célja: marketing.

Adatkezelés leírása: hírlevél küldés, marketing alapú adatkezelés, kedvezményes tartalmak, írások, taglista nyilvántartás.

.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, email cím, lakcím, weboldal, életkor, nem, hírlevél feliratkozási hozzájárulás, a regisztráció dátuma és időpontja.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

A személyes adatokat az Adatok módosítása menüben lehet módosítani. A személyes adatok törlését – a számviteli bizonylatok kivételével – a jelen tájékoztatóban közzétett elérhetőségeken lehet kérni.

 

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület hírlevelek

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó email hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, email cím, dátum, időpont.

Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig. A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton a jelen tájékoztatóban közzétett címen lehet kérni.

A szolgáltatás ügyféllevelezései: Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a Szolgáltató elérhetőségein kapcsolatba léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.

 

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye: az egyesület vezetősége (Dr. Benkő Béla, Dr. Bujdosó Zoltán, Dr. Lénártné Benei Anikó, Dobre-Kecsmár Csaba, Nehéz Tamás, Jaros Péter, Babiczki László; munkaszervezete (Dr. Benkő Béla, Szőke Szilvia, Gurúz Boglárka; FEB tagok Domjánné Dr. Nyizsalovszki Rita, Kárpáti István, Rab Gábor).

 

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület a beérkezett leveleket, a küldő nevével és email címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

 

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Cégnév: Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület

Cég székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 10.

Telefon: +36 37 311 155

Email címe: gyongyos@tourinform.hu

Web: www.gyongyos-matra.hu

Nyilvántartásbavételi szerv: Egri Törvényszék

Nyilvántartási szám: 2263

Adószám: 18593341-2-10

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-135720

Engedély száma: 163973

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el

 1. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 2. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el, az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet

élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)3911400

URL: https://naih.hu

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu